Завод-виробник Доставка по Україні

Договори

На цій сторінці представлені стандартні приклади договорів на купівлю матеріалів та виконання покрівельних робіт.
 

Банер - Металочерепиця

Договір

На ремонт покрівлі та виконання покрівельних робіт

                                                                                                     м.Миколаїв ________________2021г.

 

Замовник:________________, діючий від свого імені, з одного боку і Підрядник: Фізична особа-підприємець ________________ , що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, з іншого боку, надалі іменовані Сторонами, уклали цей Договір підряду на ремонтні роботи з покрівлі (далі «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 У порядку та на умовах, позначених насоючим Договором, Підрядник бере на себе зобов’язання самотужки та на власний ризик виконати роботи та здати Замовнику об’єкт за адресою: _______________________________________

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим Договором строк, а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, прийняти виконані роботи по об’єкту та повністю сплатити вартість виконаних робіт.

1.2 Обеспечение выполнения работ технологическим, электротехническим оборудованием, аппаратурой и инструментом возлагается на Подрядчика.

1.3 Роботи виконуються з матеріалу Підрядника рахунок Замовника.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1 Замовник не пізніше 3-х днів після набрання чинності цим Договором передає Підряднику будівельний майданчик та проектно-кошторисну документацію.

2.2 Не пізніше 2-х днів після отримання будівельного майданчика і згаданої вище документації Підрядник приступає до робіт.

2.3 Строки виконання робіт складає:________________________ з моменту підписання цього договору (за винятком поганих погодних умов: дощ, сніг, град, сильний вітер)

2.4 При виникненні необхідності внесення змін до порядку виконання робочого чи кошторису, Підрядник приймає рішення з цих питань тільки за згодою Замовника.

3. РОЗМІР ОПЛАТИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Вартість виконання робіт визначається згідно з договірною ціною, яка є невід’ємною частиною цього договору.

3.2 Замовник проводить оплату виконаних робіт Підряднику частинами, відповідно до устного договору між сторонами.

4.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Підрядник зобов’язується:

– виконувати зазначені цим Договором роботи якісно та у погоджений строк;

– у разі виникнення необхідності внесення змін до проекту виконання робіт або їх кошторис узгоджувати ці питання із Замовником;

– своєчасно повідомляти Замовнику про готові для приймання обсяги робіт та об’єкта в цілому;

– поставити матеріали в кількості, необхідної для виконання робіт за рахунок замовника.

4.2 Підрядник має право:

– отримувати оплату за виконані обсяги робіт у розмірах та у строки, передбачені Договором.

4.3 Замовник зобов’язується:

– забезпечити своєчасну передачу Підряднику проектно-кошторисної документації не пізніше 2-х днів після набрання чинності цим Договором;

– не пізніше 2-х днів після повідомлення Підрядником про виконання певного обсягу робіт забезпечити їх приймання та здійснити оплату у передбаченому цим Договором обсязі;

– не пізніше 2-х днів після отримання від Підрядника повідомлення про завершення робіт прийняти завершений об’єкт;

– забезпечувати охорону об’єкта, інструментів та майна Підрядника;

– надати приміщення для працівників Підрядника;

– Провести оплату всіх наступних матеріалів з привезення підрядника;

4.4 Замовник має право:

– контролювати стан та якість виконання ремонтних робіт по покрівлі та вимагати від Підрядника усувати виявлені відхилення від проекту та переробляти неякісно виконані роботи.

5.ГАРАНТІЇ, ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТУ

5.1 Підрядник гарантує надійність та якість виконаних робіт по об’єкту відповідно до вимог чинного законодавства з дати підписання акта виконаних робіт, строком на два роки.

5.2 Якість робіт має відповідати вимогам будівельних норм та правил покрівельно-ремонтних робіт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, зазначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язань є його невиконання чи неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, зазначених змістом зобов’язань.

6.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3 Усі спори, пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішують шляхом переговорів між представниками Сторін.

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ІНШІ УМОВИ

7.1 Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2 Дострокове розірвання цього Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін, яка обумовлюється в окремій угоді до цього Договору.

7.3 Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Даного договору.

7.4 Зміни та доповнення, додаткові угоди та ін. до цього Договору є його невід’ємною частиною та мають юридичну силу у разі, якщо вони складені документально та підписані представниками обох Сторін.

7.5 Всі правовідносини, які виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1 Умови цього договору та додаткових угод до нього не є конфіденційними і не підлягають розголошенню.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник: _____________________________________________________

_______________________________________________________________

Підрядник: ____________________________________________________

_______________________________________________________________

ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник:                                                               Підрядник:
 

__________________/___________                          __________________/___________

 

Банер - Покрівельні роботи

Договір

На постачання покрівельних матеріалів

м. Миколаїв                                                                                                        «___» ________ __ 2021р.

__________________, іменований надалі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора_, що діє на підставі_свідоцтва____________ з одного боку, і ______________, що іменується в подальшому ПОКУПЕЦЬ з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник постачає, а ПОКУПНИК приймає та оплачує покрівельні матеріали, що поставляються, у строки та на умовах визначених цим Договором.

1.2. ПОСТАВНИК проводить консультації ПОКУПЦЯ щодо розрахунку покрівельних матеріалів

2. ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ

2.1. Відвантаження товару за цим Договором здійснюється у строк і пізніше через 45 днів після оплати за покрівельні матеріали.

2.2. Товар відпускається зі складу ПОСТАВНИКА протягом 1 (одного) календарного дня від дня його прибуття складу. Якщо заявлений товар відсутній на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА, термін поставки обговорюється додатково або проводиться заміна відсутніх товарів на аналогічні товари, що відповідають технічним параметрам.

3. ЦІНИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

3.1. Постачання товарів провадиться за цінами, узгодженими сторонами та зафіксованими у накладних.

3.2. Розрахунок за поставлену продукцію здійснюється за передоплатою.

4. ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ

4.1. Якість та комплектність товару перевіряються в момент отримання товару. Підтвердженням якості та комплектності продукції, що поставляється, є відповідні сертифікати.

4.2. Ризик пошкодження та псування товару після його передачі лежить на боці, що отримала товар, якщо це пошкодження не є виробничим шлюбом і не виявлено при отриманні.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.1. ЗАВОД ВИРОБНИК підтримує гарантію на товар з дати продажу за умови виконання всіх вимог щодо встановлення та експлуатації згідно з інструкцією.

5.2. Гарантійному ремонту не підлягають вироби з дефектами, що виникли внаслідок механічних пошкоджень або неправильної установки та експлуатації.

6. Вирішення суперечок

6.1. Спори, що виникають у зв’язку з якістю матеріалу, що постачається, вирішуються між ПОКУПЦЕМ

та ЗАВОДОМ ВИРОБНИКА цього матеріалу, згідно з чинним законодавством України

у цивільному порядку.

6.2. ПОКУПНИК зобов’язується здійснити повну оплату за матеріал, що поставляється, при доставці даного матеріалу ПОСТАВНИКУ.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку, недопоставку або невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли поза волею та бажаннями сторін і які не можна передбачати або уникнути.

7.2. Сторона, яка не виконує свого зобов’язання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов’язань за Договором.

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Постачальник                                                                                      Замовник

__________________________                                                         ____________________________

__________________________                                                         ____________________________

__________________________                                                         ____________________________

__________________________                                                         ____________________________

 

Банер - Профнастил

 

 

Меню